Vraag en antwoord

Elektrische Installaties

Beide keuringen voldoen aan de NEN 3140, maar als volgens de SCIOS standaard wordt gekeurd gelden een aantal extra kennis- en kwaliteitseisen.

Volgens de Arbowet moet de elektrische installatie regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de onderhoudstoestand van de installatie. Met het keuringsrapport volgens NEN 3140 kan de installatie-eigenaar aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze is gecontroleerd. Wanneer een installatie-eigenaar een inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat selecteert voor het uitvoeren van keuringswerkzaamheden, geeft het de zekerheid dat de werkzaamheden met een hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor nieuw aangelegde of ingrijpend verbouwde elektrotechnische installaties. Een NEN 3140 keuring is periodiek en van de installaties die in gebruik zijn.

De NEN 1010 keuring is verplicht volgens het Bouwbesluit. Strikt genomen is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar elke werkgever moet aan de Arbowet voldoen, en dan is een periodieke NEN 3140 keuring een manier om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren, wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140.

Een NEN 1010 inspectie is wettelijk niet verplicht, want de hoofdstukken uit de NEN 1010 die een inspectie voorschrijven zijn niet 'aangewezen' in het Bouwbesluit. Een  opdrachtgever kan wel een NEN 1010 inspectie eisen.

Wanneer is het verstandig een NEN 1010 inspectie  te laten uitvoeren?

Eenmalig, na aanleg of ingrijpende wijziging van een elektrische (laagspannings-)installatie.

In de Regeling Bouwbesluit is de NEN 1010 aangewezen en daarmee verplicht bij het aanleggen van laagspanningsinstallaties, maar ook bij uitbreiden en aanpassen van de installaties. Zoals eerder gezegd is echter Deel 6 van de NEN 1010, waarin de inspectie wordt beschreven, niet aangewezen en dus wettelijk niet verplicht.

Om de zoveel jaar verschijnt een nieuwe versie van de norm (de laatste versie is verschenen in 2015 en sinds 01.01.2017 aangewezen in het Bouwbesluit). Welke versie geldt wordt bepaald door het jaar van aanleg of ingrijpende aanpassing van de installaties.

Als de Arbowet van toepassing is. Dus niet in thuissituaties.

Strikt genomen is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar elke werkgever moet aan de Arbowet voldoen, en dan is een periodieke NEN 3140 keuring een manier om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren, wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140.

De norm die gold in het jaar dat de installaties zijn aangelegd of ingrijpend gewijzigd.

Per 1 januari 2017 is de NEN 1010: 2015 aangewezen in de Regeling Bouwbesluit. Als uw installatie van voor 2017 is, geldt dus níet de laatste versie van de NEN 1010.

Ja, als dit in de polisvoorwaarden is opgenomen.

Verzekeringen nemen in veel gevallen een keuring of inspectie als verplichting op in de polisvoorwaarden. Dit kan gaan om een NEN 1010 keuring, een NEN 3140 keuring, een thermografisch onderzoek of een brandrisico-inspectie volgens SCIOS Scope 10.

NB: Sinds1 januari 2018 schrijven veel verzekeraars de SCIOS Scope 10 inspectie voor.

 

Dat hangt af van de polisvoorwaarden.

Verzekeringen nemen in veel gevallen een keuring of inspectie als verplichting op in de polisvoorwaarden. Dit kan gaan om een NEN 1010 keuring, een NEN 3140 keuring, een thermografisch onderzoek of een brandrisico-inspectie volgens SCIOS Scope 10.

De NEN 3140 beschrijft elektrische arbeidsmiddelen als ‘Elektrische arbeidsmiddelen zijn machines, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten, voorzieningen, hulpmiddelen die bij het gebruik een elektrotechnisch veiligheidsrisico kunnen opleveren’.

In de praktijk betekent dit alle arbeidsmiddelen waaraan een stekker zit, regelmatig moeten worden geïnspecteerd. 

Elektrische handgereedschap wordt doorgaans 1x per jaar geïnspecteerd.

De Installatie Verantwoordelijke kan aan de hand van een RI&E een andere keuring de frequentie bepalen. Denk aan het gebruik van computers/printers.

Ja, de ParkPad: een iPad-inspectietool. 

Onder de naam Inspectie Gilde kunnen inspectiebedrijven gebruik maken van de inspectietool ParkPad. Bij deze tool hoort ook toezicht op de kwaliteit van de keuringen en regelmatige scholing van de inspecteurs.

De machinerichtlijnen beschrijven veiligheidseisen waaraan een machine moet voldoen. Bijvoorbeeld dat de machine is voorzien van een CE keurmerk, het een handleiding heeft en een technisch dossier heeft. 

Bij een NEN 3140 keuring wordt het arbeidsmiddel elektrisch getoetst. Is het apparaat elektrisch veilig gaat de keuring volgens de machinerichtlijnen verder.  

De afwijkingen bij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen die het risico op brand verhogen.

De SCIOS Scope 10 inspecteur keurt het elektrisch materieel, bestaande uit elektrische installaties en elektrische apparaten. Daarnaast kijkt hij naar het gebruik en de omgeving van de apparaten. Bij de SCIOS Scope 10 inspectie worden de verdelers visueel gecontroleerd, isolatieweerstanden gemeten, aardlek getest, thermografie voor detectie van hotspots. De achterliggende installatie wordt visueel gecontroleerd waarbij de nadruk ligt op brandrisico. De bowtie methode is een belangrijk onderdeel van de keuring. Naast de vaste installatie worden ook de aangesloten apparatuur ‘losse installaties’, zoals bijvoorbeeld de verlengsnoeren gecontroleerd. De frequentie van de SCIOS Scope 10 inspectie varieert tussen 3 en 5 jaar.

De frequentie en de werkwijze zijn vastgelegd in de nieuwe NTA 8220, die op 18 december 2017 is gepubliceerd.

De afwijkingen (gebreken) worden ingedeeld in:

 • Categorie I afwijking: de kans op brand op korte termijn is zeer aannemelijk (direct herstellen).
 • Categorie II afwijking: overige constateringen die kans op brand kunnen veroorzaken (binnen drie maanden na inspectie herstellen).

Ter vergelijking: kijk hier waarop de op aanraakveiligheid gerichte NEN 3140 inspectie op let.

De NTA 8220 kijkt naar de combinatie van elektrische installaties, omgeving en gebruikBij een SCIOS Scope 10 keuring gaat het om de brandveiligheid van elektrisch materieel in gebouwen en al het aangesloten elektrisch materieel in relatie tot de gebruiks- en omgevingsfactoren. Hierbij spelen niet alleen elektrotechnische factoren een rol, maar ook allerlei gebruiksaspecten en omgevingsfactoren. De risico’s daarvan kunnen van gebouw tot gebouw verschillen – en in het gebouw weer per gebruikersruimte.

Klik hier om te zien wat precies wordt geïnspecteerd bij deze inspectie.

Nee, SCIOS Scope 10 vervangt niet de NEN 3140 keuring. SCIOS Scope 10 dient een geheel ander doel, namelijk brandveiligheid en is op verzoek van de verzekeringsbranche ontwikkeld. Deze keuring wordt vanaf 2018 dus veelal gevraagd door verzekeraars, waar tot nu toe steeds de NEN 3140 werd gehanteerd. De NEN 3140 keuring richt zich echter vooral op het voorkomen en beperken van letselschade en voldoet daarmee aan de Arbowet. 

De NEN 3140 komt voort uit de wet- en regelgeving. SCIOS Scope 10 is tot stand gekomen op verzoek van het Verbond van Verzekeraars. SCIOS Scope 10 legt de focus op de brandveiligheid van de elektrotechniek, in relatie tot de aard van het gebruik en de omgevingsfactoren die hierbij een rol spelen.

Er zijn dus, ondanks de overlappingen, essentiële verschillen tussen de keuringen NEN 3140 en SCIOS Scope 10. Beide keuringen letten deels op andere zaken. Bij de NEN 3140 inspectie worden de verdelers naast de visuele controle en de thermografie ook doorgemeten. Dit is uitgebreider dan bij SCIOS Scope 10. Een ander essentieel verschil is het aanraakgevaar van onder spanning staande delen. Dat vormt geen afkeurpunt bij SCIOS Scope 10, wel voor de NEN 3140. De inspecteur zal een onveilige situatie met aanrakingsgevaar wel altijd melden bij de contactpersoon. In tegenstelling tot SCIOS Scope 10 voldoet u met een NEN 3140 keuring aan de eisen van de Arbowet. Die stelt dat elke werkgever de verplichting heeft doeltreffende maatregelen te nemen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. 

Dat hangt af van de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. Als uw verzekeraar een brandrisico-inspectie volgens NTA 8220 of SCIOS Scope 10 vraagt, dient u zowel de SCIOS Scope 10 als de NEN 3140 keuring te laten uitvoeren om aan alle voorwaarden te voldoen. Als uw verzekeraar een NEN 3140 inspectie vraagt, volstaat deze uiteraard.

Het Bowtie-diagram - toegepast tijdens SCIOS Scope 10 inspecties - visualiseert de risico’s in een eenvoudig diagram dat er uitziet als een vlinderdasje. 

Bowtie

In het centrum van het diagram bevindt zich de kritieke gebeurtenis, in dit geval de brand.
In het linkerdeel van het diagram staan de mogelijke oorzaken van de brand. Een voorbeeld: op een bepaalde plek in het gebouw is geen stopcontact aanwezig. Oplossing: de stekker steekt in een stekkerdoos en het verlengsnoer hiervan ligt te dicht bij de warmtebron. Hierdoor vindt carbonisatie plaats van PVC. Dit kan brand veroorzaken in het snoer van de stekkerdoos. Dat is de kritische gebeurtenis en staat in het midden van de diagram.
In het rechterdeel van het diagram staan de mogelijke gevolgen van die kritische gebeurtenis. In dit voorbeeld vatten de gordijnen die dicht in de buurt hangen vlam en verspreidt het vuur zich zo verder, met bijbehorende rookvorming en roetschade.
Door een barrière in te bouwen tussen de escalerende oorzaken, kan er hier geen brand meer ontstaan. In dit voorbeeld: een wandstekkerdoos inbouwen in de nabijheid van de elektrische installatie zodat er geen stekkerdoos meer nodig is.

Bij de NEN 3140 inspectie (ook wel SCIOS Scope 8 keuring genoemd) worden de verdelers naast de visuele controle en de thermografie doorgemeten:

 • de beschermingsleidingen en hun verbindingen
 • de circuitimpedanties van het stroomstelsel
 • de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden
 • de isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie
 • de veilige scheiding van stroomketens
 • de goede werking van aardlekbeveiligingen
 • de goede werking van de veiligheidsketens
 • de deugdelijkheid van de verbindingen

De vaste elektrische installatie wordt steekproefsgewijs zoals beschreven in de NEN 3140 gecontroleerd en doorgemeten. Het betreft de vaste installatie van de verdelers en de achterliggende installatie tot aan de wandcontactdoos en verlichtingsarmatuur. De afwijkingen (gebreken) die worden geconstateerd worden aangemerkt met:

 • Categorie A afwijking: een fout met een hoog risico op letsel en/of schade (direct herstellen).
 • Categorie B afwijking: een fout, waarbij de situatie gevaarlijker wordt wanneer nog één fout optreedt, maar de kans daarop gering is (binnen drie maanden na inspectie herstellen).
 • Categorie C afwijking: schoonheidsfout, de kans op schade en/of letsel, ook op langere termijn, is gering (bij regulier onderhoud herstellen).

Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan kan de opdrachtgever van de inspectie deze laten herstellen door een installateur. In principe volstaat het om een herstelverklaring bij het inspectierapport te voegen. 

De NTA 8220 is een beoordelingsmethodiek op brandrisico’s van elektrisch materieel. De beoordelingsmethodiek is gezamenlijk onder het beheer van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) door de verzekerings- en inspectiebranche vastgelegd in Nederlands Technische afspraken (NTA). De beoordeling is gericht op het signaleren van brandrisico’s met een elektrische oorzaak. In de NTA staat omschreven wat visueel moet worden beoordeeld en welke metingen verricht moeten worden. Het signaleren van andere risico’s, zoals veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit zijn geen onderdeel van deze beoordelingsmethode. De NTA 8220 is geen wettelijke verplichting maar kan een privaatrechtelijke eis zijn. Vaak maakt preventie deel uit van de verzekeringsovereenkomst en wordt in deze preventie bepaald dat de elektrisch materieel periodiek moet worden beoordeeld. 
Meer informatie over de inhoud van de NTA 8220 is te vinden op www.nen.nl. En in de webshop van NEN is de norm te koop.

Een SCIOS Scope 12 inspectie is niet bij Wet verplicht, maar kan door contractuele overeenkomsten en/of verzekeringsmaatschappijen wel rechtelijk worden verplicht.

Het Verbond van Verzekeraars zegt: "Het verbond zet in op een universele inspectiemethode. Scope 12 wordt de nieuwe norm en is bedoeld voor de inspectie van PV-systemen." Lees hier het artikel naar aanleiding van hun Preventiedag 2019.

Zonnestroominstallaties

SCIOS Scope 12 is een elektrische inspectie aan de gehele zonnestroominstallatie vanaf de zonnepanelen (PV-panelen) tot aan het koppelpunt met de netbeheerder, inclusief bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt naar brandrisico's en de elektrische veiligheid. De SCIOS Scope 12 is een de nieuwe inspectiestandaard die in 2020 door het Verbond van Verzekeraars samen met deskundigen uit de PV-branche en inspectiebranche in het leven is geroepen.

Hierbij zijn onder andere de volgende normen gebruikt:  

 • NEN 1010 2015+C2: 2016 Elektrische installaties voor laagspanning;
 • NEN-EN-IEC 62446-1: 2016 hfst. 1 t/m 6 Fotovoltaïsche (PV) systemen m.b.t. eisen voor beproeving en onderhoud. Deel 1: Net gekoppelde systemen – Documentatie, in bedrijf name-testen en inspectie

De eerste keer dat de zonnestroominstallatie wordt geïnspecteerd, voeren we een Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) inspectie uit.
Als de herinspectietermijn is verstreken (die is 5 jaar of korter, dat hangt van uw verzekering af), volstaat een Periodieke Inspectie (PI).

De SCIOS Scope 12 inspectie wordt opgenomen in het SCIOS portaal met adres en installatie-eigenschappen, ter inzage voor SCIOS gecertificeerde bedrijven, vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en de installatie-eigenaar.

Een SCIOS Scope 12 inspectie is niet bij Wet verplicht, maar kan door contractuele overeenkomsten en/of verzekeringsmaatschappijen wel rechtelijk worden verplicht.

Het Verbond van Verzekeraars zegt: "Het verbond zet in op een universele inspectiemethode. SCIOS Scope 12 wordt de nieuwe norm en is bedoeld voor de inspectie van PV-systemen."

SCIOS beheert en bewaakt het kwaliteitssysteem voor het keuren en inspecteren van technische installaties. SCIOS is een kwaliteitssysteem waarbij wordt gecontroleerd of de installatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften.

Wanneer een installatie-eigenaar een inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat selecteert voor het uitvoeren van keuringswerkzaamheden, geeft het de zekerheid dat de werkzaamheden met een hoog en getoetst kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

De inspecteur beoordeelt zowel visueel als middels metingen de gehele zonnestroominstallatie, bestaande uit de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en).

Dat hangt af van uw verzekeringsvoorwaarden of huurovereenkomst. Als er geen termijn voor de frequentie van de inspectie is vastgelegd in een overeenkomst, dan bedraagt de inspectietermijn 5 jaar.

De prijs wordt gebaseerd op het aantal PV-panelen, strengen, omvormers en meterkast(en).

Om tot een SCIOS Scope 12 inspectie over te gaan, heeft de inspecteur vooraf de volgende gegevens nodig:

 • het legplan van de panelen;
 • het ballastplan c.q. fixeerplan;
 • het kabelplan (> 1 streng);
 • bij meer dan 50 PV-panelen de verklaring van het constructiebureau dat de dakconstructie het gewicht van de PV-panelen en de ballast kan dragen, inclusief de constructieberekeningen;
 • installatiegegevens zoals installatieschema’s, installatietekeningen.

De omvormer(s) en PV-panelen dienen veilig bereikbaar te zijn, eventueel via een hoogwerker, zodat de inspectie volledig uitgevoerd kan worden. 

Andere keuringsmogelijkheden zijn: een volledige NEN-EN-IEC 62446-1 inspectie, een jaarlijks thermografisch onderzoek of een NEN 1010 inspectie. Het hangt van de voorwaarden van de verzekeraar of deze ook voldoen.

Omdat de PV-installatiebranche relatief jong is, was er op het gebied van zonnestroominstallaties nog betrekkelijk weinig geregeld. Er was dus nog geen inspectieregeling gekoppeld aan een gecertificeerd kwaliteitssysteem. De meeste verzekeraars vragen een SCIOS Scope 12 inspectie, omdat ze meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze scope.

De drie grootste problemen bij de PV-panelen zijn:

 • Brand door defecten aan de zonnestroominstallatie
 • PV-panelen kunnen van het dak afwaaien
 • De dakconstructie kan het gewicht van de totale PV-installatie niet dragen waardoor het dak zou kunnen instorten

De SCIOS Scope 12 inspectie wordt opgenomen in het SCIOS portaal met adres en installatie-eigenschappen, ter inzage voor SCIOS gecertificeerde bedrijven, vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en de installatie-eigenaar.

De inspectie wordt geregistreerd:

 • met constateringen bij afkeuringspunten;
 • zonder constateringen bij goedkeur van de installatie.

Om een installatie als goedgekeurd te kunnen afmelden, dient het inspectiebedrijf een zo volledige mogelijke inspectie te kunnen uitvoeren. Hiertoe dienen de omvormer(s) en PV-panelen veilig bereikbaar te zijn, eventueel via een hoogwerker.

Stookinstallaties

Onder stookinstallaties verstaan we stationaire installaties zoals een motor, droger, ketel, gasturbine, (noodstroom)aggregaat, kachel, luchtverhitter, oven, fornuis, pompinstallatie en een thermische naverbrander.

SCIOS keuringsplichtig zijn toestellen tot 1 MWth (voor industriële installaties kan die grens op 5 MWth liggen) en met een nominaal thermisch ingangsvermogen boven 20 kW met olie of hout als brandstof en toestellen met een nominaal (gezamenlijk) thermisch ingangsvermogen boven 100 kW met een gasvormige brandstof.

Ja, dit is beschreven in het Activiteitenbesluit.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven en milieubelastende activiteiten.

 

Als het stooktoestel keuringsplichtig is, geldt dat ook voor de brandstoftoevoerleiding.

Of een stooktoestel keuringsplichtig is, hangt af van de gebruikte brandstof en het vermogen van het toestel. Doorgaans geldt dat het toestel en de brandstofleiding keuringsplichtig is volgens het Activiteitenbesluit als het toestel is opgesteld in een stookruimte en het (gezamenlijk) nominaal thermisch vermogen is meer dan 100 kW. 

 

Dat hangt af van een aantal factoren. 

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties voldoen aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit. De eisen voor de NOx-meting gelden niet alleen voor nieuwe stookinstallaties, ook voor alle ketels, motoren en gasturbines, uitzonderingen daargelaten (bron: infomil).

 

De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) vindt éénmalig plaats bij inbedrijfstelling, daarna vinden Periodieke Inspecties (PI) plaats. 

De EBI-inspectie vindt éénmalig plaats bij inbedrijfstelling van uw stookinstallatie. Bij deze keuring wordt gecontroleerd of een nieuw geplaatst toestel is opgesteld en afgesteld volgens de geldende veiligheids- en milieueisen. De afstelgegevens en relevante documentatie van het toestel worden vastgelegd in het basisrapport; deze dienen als basis voor het jaarlijks onderhoud en voor de periodieke keuring.

Afhankelijk van de brandstof bent u wettelijk verplicht elke 2 of 4 jaar de bestaande stookinstallatie te laten keuren; een PI-inspectie. De meetgegevens worden vergeleken met de vastgestelde grenswaarden uit het EBI-rapport

Toestellen met een nominaal thermisch ingangsvermogen boven 20 kW met olie of hout als brandstof en toestellen met een (gezamenlijk) nominaal thermisch ingangsvermogen boven 100 kW met een gasvormige brandstof.

Dit geldt ook voor een Noodstroom voorziening (NSA) met een thermisch ingangsvermogen hoger dan 20 kW en dieselgestookt. 

Vanaf 20 kW nominaal thermisch ingangsvermogen moet het toestel gekeurd worden.

De hout-of pelletkachels vallen onder de SCIOS scope 5a

Een stookruimte is een technische ruimte waarin een of meerdere verbrandingstoestellen worden opgesteld met een (gezamenlijk) belasting (op bovenwaarde) hoger dan 130 kW.

De gebouwgebonden onderdelen van een stookruimte zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Een stookruimte moet o.a. voldoende geventileerd zijn en uitgevoerd zijn met brandwerende materialen. De SCIOS inspecteur kan zijn bevindingen over de stookruimte in het rapport noteren. Echter de gebouwgebonden onderdelen vallen onder het bouwbesluit vallen, waardoor de inspecteur de stookruimte niet kan afkeuren. 

SCIOS is de instantie voor certificering van inspectie en onderhoud van technische installaties.

SCIOS is de toezichthoudende organisatie voor het keuren en inspecteren van stookinstallaties, zoals beschreven in het Activiteitenbesluit Milieubeheer of in de NEN 3140 keuring van elektrische installaties. SCIOS is een kwaliteitssysteem waarbij wordt gecontroleerd of de installatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften. 

Ja, sinds 1 januari 2016 moeten ook NSA’s met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 20 kW dieselgestookt gekeurd worden. Dit kan al gelden voor een NSA van 7,5 kVA, afhankelijk van het rendement van het aggregaat.

Voor deze verplichting geldt geen overgangsregeling. Indien de NSA wordt gevoed vanaf een separate dieseltank, dan wordt ook de brandstoftoevoer geïnspecteerd.

De keuringsfrequentie is afhankelijk van het nominaal thermisch ingangsvermogen en de verstookte brandstof. Een NSA met een nominaal thermisch ingangsvermogen (ofwel de belasting op onderwaarde) van 20 kW en een elektrisch vermogen van circa 7 kVA (wordt bepaald door het rendement van het aggregaat) moet elke vier jaar worden gekeurd. Een NSA met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 kW en een elektrisch vermogen van circa 45 kVA moet elke twee jaar worden gekeurd.

Voor dieselverbruik liggen de grenzen bij  > 2 ltr/uur (elke 4 jaar keuren) en > 10 liter (elke 2 jaar). N.B.: Sinds 1 januari 2016 moeten nieuwe installaties daarnaast binnen zes weken na ingebruikname worden gekeurd.

De overheid heeft deze controle gedelegeerd aan de omgevingsdienst.

De omgevingsdienst voert in opdracht van de gemeenten en provincies toezicht uit bij bedrijven op het handhaven van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Energie

Bij bouw, verkoop en verhuur van een(utiliteit) gebouw moet u een Energie Prestatie Certificaat (EPA-U label) overhandigen op het moment van transactie.

Deze verplichting geldt voor:

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • overheidsgebouwen, horecagebouwen, kantoorgebouwen (zoals banken), bedrijfsverzamelgebouwen, bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen), onderwijsgebouwen, sportgebouwen en winkels (zoals supermarkten).

Een precies overzicht van de gebouwen, de eisen aan de zichtbaarheid van het label hebben we hier voor u opgesteld.

De EED staat voor Europese Energie-Efficiency Richtlijn.

Sinds 5 december 2015 verplicht de overheid om bij grote ondernemingen 4 keer per jaar een Energie Audits af te nemen met als doel bewustwording van het energiegebruik en inzicht in energiebesparingsmogelijkheden. 

De energie-audit is van toepassing op grote ondernemingen met meer dan 250 personen of met een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen (bron: RVO).

Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij standaard een audit uitvoeren. Zoals bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) en bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem. Daarnaast kan het bevoegd gezag geheel of gedeeltelijke vrijstellingen verlenen voor ondernemingen die de energie-auditplicht op een alternatieve wijze invullen, bijvoorbeeld met een duurzaam keurmerk of de erkende maatregelen aanpak volgen. Als uw onderneming tot een groter concern behoort, is in bepaalde gevallen een concernaanpak mogelijk (bron: RVO).

EPBD betekent Energy Performance of Building Directive en geldt voor elke klimaatinstallatie met een nominaal koelvermogen vanaf 70kW. De keuring vindt plaats elke 5 jaar.

N.B.: De grenswaarden zijn in 10 maart 2020 verhoogd van respectievelijk 12 kW en 45 kW naar een nominaal vermogen vanaf 70 kW. Tot 10 maart 2022 geldt een overgangsregeling voor verwarmingssystemen; dan wordt ook de samenhang met de overige SCIOS keruingsverplichtingen duidelijk.

De NEN 2767 is de norm voor het objectief bepalen van de conditie van gebouw en installaties.

Met de NEN 2767 wordt de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vastgelegd. Er worden conditiescores gehanteerd van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht). Die wordt bepaald door het belang, de omvang en de intensiteit van een gebrek. De conditiemeting levert daarnaast een overzicht op van gebreken per bouw- of installatiedeel. Dit gebrekenoverzicht kan het uitgangspunt zijn voor de prioritering in het herstel van de gebreken. Daarnaast is dit overzicht de basis voor de meerjarenonderhoudsplanning.

Advies

Ja en nee:  feitelijk is de NEN 3140 niet verplicht, maar u moet zich wel houden aan de Arbowet. Door de NEN 3140 keuring te laten uitvoeren voldoet u aan de Arbowet.

Strikt genomen is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar elke werkgever moet voldoen aan de Arbowet. Dan is een periodieke NEN 3140 keuring een manier om te zorgen voor de vereiste elektrische veiligheid. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren, wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140.

Om aan de NEN 3140 te voldoen moet u de elektrische bedrijfsvoering implementeren.   

Binnen uw bedrijf moet u diverse taken aanwijzen, zoals Installatie Verantwoordelijke, Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon etc. Deze taken worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat regelmatig instructies volgt. Regelmatig moeten er ook keuringen plaatsvinden van de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

De Arbeidsomstandighedenwet is een Nederlandse wet die stelt dat de werkgever altijd zorg moet dragen voor de veiligheid,  gezondheid en welzijn van de werknemers. In artikel 3 wordt de inrichting van de arbeidsplaats omschreven waaronder dampen, gassen en explosiegevaar. In artikel 3.4 en 3.5 staat specifiek de omstandigheden van de elektrische installaties omschreven. 

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven, ook voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Het is o.a. het raamwerk voor keuring en onderhoud (bron: Infomil). De Wet milieubeheer geeft algemene regels voor verschillende onderwerpen: van stoffen en afvalstoffen tot handhaving, openbaarheid van milieugegevens en beroepsmogelijkheden.

De Wet Milieubeheer verwijst naar het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit worden de richtlijnen over middelgrote stookinstallaties gespecificeerd.  Er wordt o.a. in paragraaf 3.2.1 beschreven dat het keuren en onderhouden van middelgrote stookinstallaties moet worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd bedrijf.

SCIOS biedt systematiek voor onderhoud, reguliere keuringen en inspectie bij ingebruikname (eerste bijzondere inspectie) en beheert het kwaliteitssysteem voor keuring en onderhoud. Het Activiteitenbesluit is het raamwerk voor keuring en onderhoud. De precieze (technische) invulling van de wettelijke voorschriften zijn door SCIOS uitgewerkt in diverse scopes voor de verschillende type stookinstallaties, metingen en brandstoftoevoerleidingen (bron: Infomil).

Uw bedrijf volgt een systeem volgens NEN-EN-ISO 9001 Aanvullend hierop stelt SCIOS kwaliteitseisen. Een certificerende instelling voert periodieke kwaliteitsaudits uit, waarbij zowel het bedrijfsproces als de inspecteurs persoonlijk worden geaudit. De medewerkers moeten SCIOS bevoegd worden verklaard. En de meetmiddelen en gereedschappen moeten voldoen aan de eisen voor kalibratie, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid.

Parkstad Opleidingen is een door SCIOS-erkend opleidingsinstituut voor de Scopes 1 tot en met 10 en 12. Voor al deze scopes neemt Parkstad Opleidingen ook de SCIOS-examens af.

Wilt u onderhoud of keuringen aan  installaties uitvoeren, dan moet u volgens SCIOS gecertificeerd zijn. Wilt u Periodiek Onderhoud (PO) en eventueel Periodieke Inspecties (PI) aan stookinstallaties uitvoeren en hebt u zelf geen EBI-functionaris volgens SCIOS in loondienst? Dan kunt u alsnog hieraan voldoen met een convenant met Parkstad Inspecties.

Een gecertificeerde EBI-inspecteur voert toezicht uit op door u uitgevoerde PO’s en eventueel PI’s, onder meer door een jaarlijkse interne audit. U kunt daarnaast bij Parkstad Inspecties altijd terecht voor technische vragen en advies. Ook kan een EBI-functionaris namens u als convenant-partner Eerste Bijzondere Inspecties (EBI) uitvoeren aan nieuwe/ bestaande stookinstallaties en brandstofleidingen. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, het convenant. Of uw opdrachtgevers moeten voldoen aan de Wet Milieubeheer. Door samenwerking met Parkstad Inspecties kunt u dan het complete onderhoud- en inspectiepakket aanbieden voor verwarmingsinstallaties, stookinstallaties en brandstofleidingen

Wij adviseren u om contact op te nemen met een SCIOS erkend inspectiebedrijf.

De SCIOS certificatieregeling ontleent haar kwaliteit vooral aan de praktijktoets (praktijkaudit) voor de inspecteurs, die eens in de achttien maanden wordt afgenomen. Om voor SCIOS erkenning in aanmerking te komen, moet men voldoen aan een aantal kennis- en bekwaamheidseisen. Deze worden getoetst met een SCIOS Examen voor Scope 8 (elektrische installaties) en Scope 9 (elektrische arbeidsmiddelen).

Conditiemeting

Een conditiemeting biedt u inzicht de onderhoudskosten (per m2 en voor de komende tien jaar) door er een meerjarenonderhoudsplanning en –budget aan te koppelen.

Uiteraard hebben verkoop, aankoop, renovatie en uitbreidingen van vastgoed invloed op het totale onderhoudsplan. U kunt ook denken aan een conditiemeting bij de start en aan het einde van een meerjarig onderhoudscontract. Dan is een objectieve opname van de kwaliteit van de installaties en het gebouw een goed meetinstrument. Met de methode in de NEN 2767 legt u de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast.

De assetlijst bestaat uit de elementen die beoordeeld worden om de fysieke kwaliteit van het gebouw, objectief en uniform, vast te stellen. 

Veel organisaties beschikken vanuit hun onderhoudsplanning of begroting reeds over een standaard lijst van bouw- en installatiedelen van hun gebouw(en). Hiertoe kunnen behoren: elektrische schakel- en verdeelkasten, verlichtingsarmaturen, kozijnen, binnenwandafwerking, luchtbehandelingskasten, etc. Naast andere, meer specifieke objecten, zoals de brandmeldinstallatie, noodverlichting en liften. Deze lijst wordt gebruikt als basis bij een conditiemeting volgens NEN 2767. 

Het detailniveau van de assetlijst wordt vooraf goed besproken met de opdrachtgever en wordt bepaald door het doel van de conditiemeting. Bijvoorbeeld: het op orde krijgen van de meerjarenonderhoudsbegroting of goede uitgangspunten vaststellen voor onderhoudspartners. Elk doel vraagt een ander detailniveau.

 

 

Opleidingen elektrotechnisch

Nee, het diploma SCIOS Scope 8 is niet verplicht. Een inspecteur of inspectiebedrijf kan zich wel onderscheiden met een SCIOS Scope 8 erkenning.

Voor alle bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren is er sinds 2014 de SCIOS certificatieregeling. De SCIOS certificatieregeling ontleent haar kwaliteit vooral aan de praktijktoets (praktijkaudit) voor de inspecteurs, die eens in de achttien maanden wordt afgenomen. Om voor SCIOS erkenning in aanmerking te komen, moet men voldoen aan een aantal kennis- en bekwaamheidseisen. Deze worden getoetst met een SCIOS Examen voor Scope 8 (elektrische installaties)Scope 9 (elektrische arbeidsmiddelen) en Scope 10 (brandrisico's van elektrische materieel). Voor meer informatie: zie de brochure van SCIOS.

Overigens is een SCIOS diploma SCIOS Scope 1 t/m 7c voor inspecteurs stookinstallaties wettelijk wel verplicht, als bedrijven stookinstallaties binnen een van de Scopes willen inspecteren. 

SCIOS is eind 2014 ingevoerd als kwaliteitsstandaard voor inspecteurs en inspectiebedrijven. STIPEL is een reeds jaren bestaande persoonscertificering. 

Wie als bedrijf gecertificeerd wil worden voor de keuring van elektrische arbeidsmiddelen en elektrotechnische installaties, koos in het verleden de Criteria voor Toezicht. Certificering van de inspecteurs was niet verplicht, maar wel mogelijk volgens STIPEL. Sinds eind 2014 is de SCIOS certificering in de plaats van de Criteria voor Toezicht gekomen: Scope 8 voor elektrotechnische installatiesScope 9 voor elektrische arbeidsmiddelen en Scope 10 voor brandrisico's van elektrisch materieel. Hierbij wordt niet alleen het bedrijf getoetst, maar hebben ook de inspecteurs een persoonlijke erkenning nodig. Elke inspecteur dient voor zijn erkenning een SCIOS-examen Scope 8, Scope 9 of Scope 10 af te leggen.
NB: Naast een SCIOS-diploma voor elke inspecteur dient het bedrijf dus SCIOS gecertificeerd te zijn om daadwerkelijk SCIOS-inspecties te mogen uitvoeren. Op de website van SCIOS en in de SCIOS-brochures 'Wat is certificatie' en 'Deelregelingen' vindt u hierover meer informatie.

Ja en nee: op zich is een NEN 3140 instructie niet verplicht, maar je moet je wel houden aan de Arbowet. Door de NEN 3140 te volgen voldoe je aan de Arbowet; daarbij behoort een instructie.

Volgens de Arbowet heeft elke werkgever de verplichting doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. In deze wet staan algemene bepalingen betreffende deze bescherming. Voor concrete invulling zijn normen goed bruikbaar. De norm voor veilig werken met en/of nabij elektrische installaties is de NEN 3140+A1:2015.

Verplichte instructie volgens NEN 3140

In de norm NEN 3140+A1: 2015 is expliciet vastgelegd dat medewerkers die een rol hebben in die elektrische veiligheid (bijvoorbeeld Voldoend Onderricht Persoon (VOP) en Vakbekwaam Persoon (VP) goed moeten zijn opgeleid en regelmatig een herinstructie dienen te krijgen over het veilig werken met of nabij elektrische installaties.

 

Doorgaans elke 3 jaar, maar de exacte tijd wordt bepaald door een RI&E aan de hand van in de NEN 3140 vastgelegde factoren.

In de norm NEN 3140+A1: 2015 is expliciet vastgelegd dat medewerkers die een rol hebben in die elektrische veiligheid (bijv. Voldoend Onderricht Persoon (VOP) en Vakbekwaam Persoon (VP) goed moeten zijn opgeleid en regelmatig een herinstructie dienen te krijgen over het veilig werken met of nabij elektrische installaties.

Hoe vaak een herinstructie moet gebeuren is eveneens vastgelegd.  Doorgaans komt de herinstructieinterval uit op 3 jaar, maar de tijd tussen twee opeenvolgende instructies wordt exact bepaald door een aantal factoren, opgenomen in Bijlage E. Denk hierbij aan de ervaring van de personen,  de aard van de werkzaamheden; de frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd en de werkomstandigheden, de mate van toezicht en eventuele eerdere ongevallen.

Gebruikers van de norm NEN 1010 moeten deze kennen. Als de norm wordt vernieuwd, moeten zij de nieuwste vereisten kennen.

Gebruikers van de norm NEN 1010 (de vereisten aan nieuw aangelegde installatie, uitgebreide of aangepaste installaties) moeten op de hoogte zijn van de geldende norm voor de installaties waarmee zij werken. Welke norm geldt, wordt bepaald door het jaar van aanleg of aanpassing van de installatie. Een eenmalige instructie in deze norm volstaat. Per 1 januari 2017 is een nieuwe norm aangewezen in de Regeling Bouwbesluit: de NEN 1010: 2015. Indien met installaties wordt gewerkt die na 1 januari 2017 aan de Regeling Bouwbesluit (kunnen) worden getoetst, moet een herinstructie plaatsvinden zodat gebruikers op de hoogte zijn van de nieuwste vereisten.

Een SCIOS Scope 8 diploma of erkenning. Verder kunnen examenkandidaten voor het SCIOS erkend examen Scope 10 zelf bepalen hoe ze zich voorbereiden.

Niet verplicht, maar wel raadzaam: de driedaagse SCIOS Scope 10 opleiding als voorbereiding op het examen. 
Wel is een SCIOS Scope 8 diploma vereist om examen voor Scope 10 te kunnen doen. Dat diploma mag maximaal 3 jaar oud zijn.

Toelichting op de SCIOS Scope 8 erkenning
Tijdens de overgangsperiode (midden 2014-31/12/2015) werd een STIPEL ILS diploma geaccepteerd door een Certificatie-instelling bij de toekenning van de bevoegdheid SCIOS Scope 8. Sinds 1 januari 2016 is voor toekenning van die bevoegdheid een SCIOS Scope 8 diploma verplicht.  Aan een Scope 10 examen kan worden deelgenomen als de Scope 8 erkenning geldig is. M.a.w.: iemand die een actuele Scope 8 bevoegdheid bij een SCIOS gecertificeerd bedrijf heeft en die bevoegdheid heeft verkregen tijdens de overgangsperiode op basis van een STIPEL ILS certificaat. Wanneer een persoon niet meer Scope 8 bevoegd is, vervalt deze optie.

Het antwoord is: nee.
Een SCIOS-diploma is nodig om voor een SCIOS-erkenning in aanmerking te komen. Met alleen een diploma mag u nog geen SCIOS-inspecties uitvoeren. Uw bedrijf dient daarvoor SCIOS-gecertificeerd te zijn. SCIOS gecertificeerde inspectie- en onderhoudsbedrijven gebruiken een NEN-EN-ISO 9001 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem en inspecteurs en monteurs moeten de voor een scope verplichte diploma’s bezitten. SCIOS gecertificeerde bedrijven laten het kwaliteitsmanagementsysteem eens per jaar controleren. De kennis en vaardigheid van de inspecteurs worden eens per 18 maanden gecontroleerd. Dit gebeurt door een onafhankelijke certificatieinstelling. Daarnaast vraagt SCIOS per juli 2019 een periodieke kennistoets. Bedrijven kunnen zich voor één of meer scopes van de verschillende deelregelingen certificeren:

• Deelregeling voor stookinstallaties (SCIOS Scopes 1 t/m 7c)
• Deelregeling voor elektrisch materieel (SCIOS Scopes 8, 9, 10 en 12)

Op de website van SCIOS en in de SCIOS-brochures 'Wat is certificatie' en 'Deelregelingen' vindt u alle informatie, ook over de kosten van certificatie.

Sinds juli 2019 legt SCIOS aan alle erkende inspecteurs een Periodieke Kennistoets op. Deze toets moet voortaan elke zes jaar worden afgelegd. De eerste toetsing vindt plaats 6 jaar na het behalen van het SCIOS diploma. In dat jaar vervalt de 18-maandse praktijkaudit.

De toets test alleen uw kennis van de theorie, de praktijktoetsing gebeurt tijdens de periodieke praktijkaudits door uw certificerende instelling in de tussenliggende jaren. 

Let op: Heeft u geen SCIOS Scope 8 diploma omdat u van de overgangsregeling gebruik maakte, dan behoort u tot de eerste lichting en dient u voor 31 december 2020 te slagen voor de Periodieke Kennistoets. Meer informatie vindt u op de SCIOS website.

 

Nee, dat is geen verplichting. Het mag/kan natuurlijk wel.

Op de website van SCIOS vindt u actuele informatie over de certificeringseisen.

Nee, dat is geen verplichting. Maar besef wel dat in een SCIOS Scope 12 installatie heel veel voor komt wat ook onder SCIOS Scope 8 valt. Het zal je dus wel helpen.

De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) vindt éénmalig plaats na het opleveren van een installatie of het doorvoeren van een wijziging. Daarna vinden Periodieke Inspecties (PI) plaats, met een vaste interval. 

SCIOS Scope 12

Voor Periodieke Inspecties geldt een vaste interval van vijf jaar.

Opleiding en examen Scope 12 zijn voor EBI en PI gelijk. De uit te voeren werkzaamheden verschillen wel. Zo zal een PI-inspectie sneller gereed zijn omdat ongewijzigde punten niet geïnspecteerd hoeven te worden. Bij wijzigingen in de installatie moet alsnog een EBI worden uitgevoerd.

 

Ja dat kan. Het is wel een pittige opleiding. Gedegen voorkennis is gewenst. Kennis van de meest recente NEN 1010 is een must, bekendheid met het inspecteren volgens NEN 3140 en basiskennis van zonnestroominstallaties is een absolute pre. Wij adviseren daarnaast minimaal een MBO+ niveau in elektrotechniek.

Dat is heel goed, want die kennis komt zeker van pas. We onderzoeken momenteel of wij deze opleiding in modules kunnen aanbieden, waarbij de deelnemer kan kiezen of hij de lessen over SCIOS Scope 8 wel of niet volgt. Op dit moment is dat nog niet het geval.

Ralph Aretz  
Advies
+31 6 46 35 05 36
Stan Geelen  
Energiediensten
+31 6 51 83 20 81
Patrick van Eekeren  
Inspectie stookinstallaties
+31 6 29 33 90 54
Ellen Muijrers  
Opleidingen
+31 6 11 35 65 22
Peter Harmsen
Sales Noord-/Oost-Nederland
​+31 6 52 02 12 88 pharmsen@parkstad-inspecties.nl
Chantal Dupuis  
Sales West-Nederland
+31 6 46 15 68 85 cdupuis@parkstad-inspecties.nl
Cees Somers  
Opleidingen
+31 6 54 96 83 87
Joyce Verhagen  
Opleidingen
Femke van Dijk  
Opleidingen
+31 6 50 23 46 44

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
In heel Nederland

Onze inspecteurs en adviseurs wonen verspreid door het hele land en werken bij opdrachtgevers in heel Nederland. Ondersteuning krijgen ze vanuit het kantoor in Schinnen (L).

disclaimer privacy colofon sitemap