Periodieke Kennistoetsen SCIOS Scopes 1 t/m 7c

Nieuwe verplichting voor behoud SCIOS certificering

SCIOS Periodieke Kennistoets
11 oktober 2022
25 oktober 2022
01 november 2022
15 november 2022
29 november 2022
06 december 2022
13 december 2022

Kosten per persoon en per Periodieke Kennistoets: € 225,- 
excl. btw en opfriscursus

Onze opfriscursussen bereiden u voor op de Periodieke Kennistoets(en), die u moet afleggen om uw SCIOS-certificering(en) te behouden. In onze opleidingenmatrix kunt u nagaan welke opfriscursus u nodig heeft. Wilt u alleen de Periodieke Kennistoets afleggen, lees dan verder.

Om SCIOS gecertificeerd onderhoud of inspecties aan stooktoestellen en brandstoftoevoerleidingen onder Scopes 1 t/m 7c uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u eenmalig het SCIOS-examen voor de betreffende Scope  en de betreffende werkzaamheden (PO / PI / EBI) succesvol aflegt. Sinds juli 2019 is SCIOS gestart met het systeem van Periodieke Kennistoetsen, die voortaan elke zes jaar moeten worden afgelegd. De toetsen testen alleen uw kennis van de theorie, de praktijktoetsing gebeurt immers tijdens de periodieke praktijkaudits door uw certificerende instelling.

Waarom Periodieke Kennistoetsen  
De periodieke kennistoetsen zijn in het leven geroepen omdat het op peil houden van theoretische kennis van belang is om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die schuilgaat achter het SCIOS-certificaat. Een periodieke kennistoets dient eens per zes jaren met goed gevolg te worden afgelegd. Voor EBI en PI geldt dat in dat zesde jaar de praktijkaudit vervalt. Certificaathouder (het gecertificeerde bedrijf) dient de 'bewijzen van slagen' van de kennistoets te registreren. De kennistoets dient met succes te zijn afgerond op het moment dat de praktijkaudit plaats zou hebben gevonden of, in het geval van PO, plaatsvindt.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die eerder hun SCIOS diploma hebben gehaald en SCIOS gecertificeerd wensen te blijven. Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop u uw diploma heeft gehaald: 

 Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
 1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen  overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
 2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
 3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgeven.
 4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
 5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
 6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


Meerdere scopes tegelijk getoetst
Bent u gecertificeerd voor meerdere scopes, dan kunt u een gecombineerd examen afleggen voor :

  • Scope 1 en 2
  • Scope 3 en 5
  • Scope 4 (diesel- en gasmotoren en turbines)
  • Scope 7a en 7b

Hier zit wel een risico aan: een aangemelde medewerker die niet slaagt voor een combinatietoets, wordt geen bewijs van slagen voor een deel van de toets verstrekt.

Planning
Maandelijks organiseren wij meerdere toetsdagen in Den Bosch en in Schinnen, waarvoor iedereen kan inschrijven. Passen de hier genoemde dagen niet? Neem dan contact op met  de planning. 

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt: “Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan. Het slagingspercentage bij de examens en periodieke kennistoetsen ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke toets niet te licht op.“ 

Examenbureau
De SCIOS Periodieke Kennistoetsen worden afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14. Het examenreglement, onze leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Interesse?
Wilt u een Periodieke Kennistoets afleggen zonder voorbereidende opfrisinstructie? Meld u aan via het aanmeldformulier en vermeld om welke Scope het gaat.
Toch eerst meer voorbereiding nodig? Een volledig overzicht van onze opleidingen en opfriscursussen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign

Notice: Undefined index: cookie_instellingen_ingesteld in /home/parkstadinspec/domains/parkstad-inspecties.nl/public_html/views/paginas/main.php on line 374